ข้อควรปฏิบัติสำหรับการจัดฟัน

การจัดฟัน

ข้อมูลรายละเอียดการจัดฟันและราคาจัดฟันสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ

ฟันปลอม, ฟันปลอม บางแสน

ข้อมูลควรรู้ก่อนจัดฟัน

ก่อนการจัดฟันผู้ป่วยควรจะทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติหลายๆอย่างเพื่อใช้ในการตัดสินใจรับการรักษา รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างทันตแพทย์และตัวผู้ป่วย


ข้อควรปฏิบัติก่อนการจัดฟัน 

1. การมาพบทันตแพทย์ ต้องยอมรับว่าการจัดฟันเป็นการรักษาที่ต่อเนื่อง และต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้ป่วยในการรักษา ดังนั้นผู้ที่ไม่มีเวลา หรือไม่สามารถมาพบทันตแพทย์ได้ตามนัดหมาย(ปกติจะประมาณ 3-4 สัปดาห์ครั้ง)ตลอดระยะเวลาการรักษา จึงไม่ควรรับการรักษาด้วยการจัดฟัน เพราะอาจจะทำให้การรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ หรือประสบผลสำเร็จไม่ดีเท่าที่ควร

2. การรักษาความสะอาดช่องปาก ผู้ที่จะรับการจัดฟันต้องเป็นผู้ที่สามารถรักษาความสะอาดของฟันได้ดีพอสมควร เนื่องจากถ้าไม่สามารถรักษาความสะอาดได้ดีเพียงพอแล้ว ขณะที่มีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในปากจะเกิดปัญหาฟันผุ เหงือกอักเสบและทำให้ฟันได้รับความเสียหายได้

3. การรักษาอื่นก่อนการจัดฟัน โดยปกติแล้วทันตแพทย์จัดฟันจะให้ผู้ป่วยรักษาสภาพช่องปากให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนรับการจัดฟัน เช่น การอุดฟันซี่ที่ผุ การรักษาโรคเหงือกในกรณีที่เป็นโรคเหงือก การขูดหินปูน(ถ้ามี) การถอนฟันบางซี่ที่ไม่สามารถรักษาได้หรือถอนเพื่อจัดฟัน การรักษารากฟัน(ถ้ามี) หรือการรักษาอื่นๆตามแต่ทันตแพทย์จะเห็นสมควร

4. อาการอื่นๆระหว่างการจัดฟัน ก่อนจะตัดสินใจจัดฟันจะต้องยอมรับว่าระหว่างการจัดฟันจะต้องมีบางช่วงที่มีอาการเจ็บฟัน ฟันห่างออกจากกันกว่าเดิม ฟันยื่นออกมาหรือฟันยุบเข้าไปมากกว่าเดิม ซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้เป็นผลมาจากแต่ละขั้นตอนในการรักษา

5. การทำข้อตกลงและทำความเข้าใจให้ตรงกับทันตแพทย์ให้ชัดเจนก่อนการรักษา ควรจะมีการพูดคุย ทำความเข้าใจและซักถามข้อสงสัยต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่กับทันตแพทย์จัดฟันก่อนจะตัดสินใจรักษา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจไม่ตรงกันในภายหลัง ตัวอย่างสิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันก่อนรับการรักษา คือ อาการหรือสิ่งที่ต้องการให้ทันตแพทย์แก้ไข การรักษาสามารถแก้ไขในจุดที่ต้องการได้หรือไม่ ผลที่ได้หลังจากการรักษา ชนิดของเครื่องมือที่ทันตแพทย์จะใช้ ระยะเวลาการรักษาโดยประมาณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและครอบคลุมถึงอะไรบ้าง เช่น ต้องเสียเงินเพิ่มค่าเหล็กหรือลวดที่หลุดหรือหักหรือไม่ เท่าไหร่ ค่ารักษารวมค่าเครื่องมือคงสภาพฟันหรือรีเทนเนอร์แล้วหรือยัง ฯลฯ

ระหว่างการจัดฟัน

ช่วงระหว่างการจัดฟันเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการรักษา ทั้งนี้การรักษาโดยการจัดฟันนั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากผู้ป่วย ดังนั้นการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องย่อมทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นตามไปด้วย


ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการจัดฟัน 

1. รักษาความสะอาดช่องปากให้ดีที่สุด โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารเพื่อไม่ให้มีเศษอาหาร และคราบอาหารซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดฟันผุหลงเหลืออยู่

2. หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด ดังนี้

- อาหารที่มีลักษณะแข็ง เนื่องจากอาหารที่แข็งจะไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้ ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ถั่ว การเคี้ยวน้ำแข็ง การแทะหรือรับประทานกระดูก ผลไม้ชิ้นใหญ่ๆ การเคี้ยวลูกอม

- อาหารที่มีลักษณะเหนียว เนื่องจากอาหารประเภทนี้ก็สามารถไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังยึดติดกับตัวฟันได้ง่ายและทำความสะอาดได้ยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้ง่าย

ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ผลไม้กวน หมากฝรั่ง ลูกอมบางประเภทที่มีลักษณะเหนียว

3. การร่วมมือกับทันตแพทย์ในการใส่เครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดที่อยู่นอกช่องปากหรือชนิดอื่นๆอย่างเคร่งครัด เช่น การใส่เครื่องมือขณะอยู่บ้าน ไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือในขณะนอน การไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะมีผลทำให้การรักษาไม่ได้ผลและทำให้ระยะเวลาในการรักษาเพิ่มมากขึ้น

4. ควรไปตามนัดทุกครั้ง เนื่องจากการมาไม่ตรงกับที่ทันตแพทย์นัดไว้ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการผิดนัดไปเป็นเวลานานๆจะทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปผิดตำแหน่งจากที่ทันตแพทย์คาดเอาไว้ จึงอาจส่งผลให้ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันนานขึ้น หรือผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร


ภายหลังการจัดฟัน

หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทันตแพทย์จะทำการถอดเครื่องมือจัดฟันออกทั้งหมด คนทั่วไปคิดว่าการรักษานั้นจบลงแล้วและไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีก แต่ความจริงแล้วการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องภายหลังจากการถอดเครื่องมือจัดฟันออกไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญมาก และยังถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการจัดฟันอยู่ ถ้าผู้ป่วยคนใดไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฟันที่จัดเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อาจจะกลับสู่สภาพเดิมได้


ข้อควรปฏิบัติภายหลังการจัดฟันเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

1. ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือรีเทนเนอร์(Retainer) และกลับมาตรวจตามที่ทันตแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

2. กรณีรีเทนเนอร์เสียหายหรือชำรุด ให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์อันใหม่

3. ถ้าฟันที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มมีการบิดเกหรือเคลื่อนที่ออกไปนอกแนว ให้รีบกลับมาพบทันตแพทย์จัดฟันโดยเร็วที่สุดเพื่อทำการแก้ไข

4. รักษาความสะอาดช่องปากและทำความสะอาดรีเทนเนอร์อยู่เสมอ

5. ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน